Address: 75/16/18 An Phú Đông Street 9, An Phú Đông, District 12, Hồ Chí Minh